Onze school

"WIJ BIEDEN EEN ZO UITNODIGENDE EN
RIJK MOGELIJKE ONDERWIJSLEERSITUATIE!"

Pieter de Jong

Onze school draagt de naam van de oud-voorzitter van het schoolbestuur, de heer Pieter de Jong. De heer De Jong heeft veel betekend voor het Katholiek onderwijs in Arnhem-Zuid. Onze school werd gesticht na het overlijden van Pieter de Jong. De school bevindt zich op twee locaties in de wijk Rijkerswoerd te Arnhem.

De Pieter de Jong - Pythagoras

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit uitgebreider.

 • Je mag jezelf zijn.
 • Iedereen is anders.
 • Een positieve grondhouding.
 • Fouten maken mag.
 • Balans: Plezier en Presteren.
Missie en visie

We denken dat een kind pas optimaal tot ontwikkeling komt als het zich veilig en geborgen voelt op onze school. Daarom vinden we een positief pedagogisch klimaat belangrijk als basis voor verdere ontplooiingen en ontwikkeling. Met het team en de kinderen zoeken we elke dag naar de balans tussen: Plezier en Presteren Onze grondhouding is om Positief met elkaar om te gaan.

We hebben een grondwet als kader voor gewenst gedrag “Zo gedragen we ons hier op de Pieter de Jongschool”:

 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
 • Breng jezelf en anderen niet in gevaar en doe voorzichtig met elkaar
 • Door goed voor de spullen te zorgen zijn ze weer bruikbaar voor morgen

We gaan er vanuit dat kinderen verschillen in hun aanleg, belangstelling en wijze van leren. Dit vraagt steeds meer om onderwijs op maat. Daarom werken we in de ochtend in instructiegroepen en delen we kinderen in naar onderwijsbehoeften ( "wat heeft dit kind nodig om verder te komen in zijn/haar ontwikkeling) Op andere momenten stimuleren we kinderen om zelf op onderzoek uit te gaan. Wij zien het als onze taak ervoor te zorgen dat kinderen plezier beleven aan het leren en tegelijkertijd streven we naar zo optimaal mogelijke leerprestaties voor ieder kind. Dit betekent in de praktijk dat we veel tijd besteden aan het verwerven van de basisvaardigheden zoals lezen taal en rekenen maar ook aan de motorische -, sociaal-emotionele -en creatieve vorming van kinderen. Voor Wereld Oriëntatie (WO) vakken werken we van groep 1 t/m groep 8 aan dezelfde thema’s. Via deze thema’s proberen wij bij onze kinderen interesse te stimuleren voor de wereld waarin zij leven. Voor de thema’s maken we gebruik van het bronnenboek Kernconcepten. Door het thematisch werken krijgen de kinderen uitdagende en onderzoekende activiteiten aangeboden. Tevens worden hierbij via het kunstproject Pr8 ook kunst- en cultuur activiteiten aangeboden en wordt zoveel mogelijk het aanleren van vaardigheden met innovatieve ICT-middelen geïntegreerd. De ICT-vaardigheden worden aangeboden in
samenspraak met medewerkers van het CLC/het iXperium.

Onze visiepijlers zijn:

 • Wij bieden een zo uitnodigende en rijk mogelijke onderwijsleersituatie;
 • We stimuleren kinderen om zelfstandig en zelfsturend te leren en op onderzoek uit te gaan;
 • We bieden de kinderen diverse werkvormen aan en zorgen ervoor dat het lesaanbod een mix van inzichten, feiten en vaardigheden bevatten;
 • We werken binnen de WO thema's ( en andere vakgebieden) aan de onderdelen van ICT geletterdheid ( ICT basisvaardigheden, informatie vaardigheden, Computational Thinking en Mediawijsheid in samenwerking met Media mentoren van het IXperium;
 • Niet alleen het eindproduct is belangrijk, maar ook het proces er naartoe;
 • Ieder kind leert anders. We zorgen ook voor een goed aanbod voor de meer begaafde kinderen.
Identiteit

Hoe geven wij vorm aan onze identiteit en welke visie hebben wij?
Als katholieke school besteden we regelmatig aandacht aan de christelijke feestenen hun achtergrond. Dit maken we in praktische zin zichtbaar door projecten en gezamenlijke vieringen, zoals kerst, carnaval, pasen en de vastenactie. Onze school staat open voor mensen uit andere culturen en met een anderelevensovertuiging. Naast de aandacht die wij besteden aan onze katholiek-christelijke inslag, vinden we het ook belangrijk om aandacht te besteden aan andere godsdiensten en hun feesten. Zo hebben we kinderen op onze school die bijvoorbeeld het Suikerfeest vieren. Zij krijgen de mogelijkheid om hun ervaringen met klasgenoten te delen. Vanuit onze visie op levensbeschouwing werken we met de methode: Hemel en Aarde De onderwerpen die in deze methode besproken worden gaan onder andere overlevensthema’s, de christelijke traditie en ontmoetingen tussen mensen met verschillende levensovertuigingen. Bij levensbeschouwelijke vorming vinden we het als team van groot belang dat kinderen:

 • Leren nadenken over zichzelf;
 • over wat ze belangrijk vinden in het leven;
 • over hun gedrag ten opzichtevan andere mensen;
 • Goed en positief met elkaar omgaan.
Het onderwijs

Organisatie van de groepen en bouwen
De kleutergroepen zijn op onze school heterogeen samengesteld d.w.z. jongste, middelste en oudste kleuters zitten samen in één groep. Een bewuste keuze, omdat kinderen van deze leeftijdsgroep zich erg divers kunnen ontwikkelen en veel van elkaar kunnen leren. Vanaf groep 3 bekijken we ieder schooljaar of het organisatorisch lukt om homogene jaargroepen te maken. Als dit niet mogelijk is, gaan we jaargroepen combineren. We hebben met beide organisatievormen goede ervaringen.

Bouwgroepen: De school is verdeeld in zogenaamde bouwgroepen, dat wil zeggen, dat verschillende groepen samen een “bouw” vormen. Zo kennen wij: de kleuterbouw (de groepen 1- 2) de onderbouw (de groepen 3-4) en de midden- bovenbouw (de groepen 5 - 8). Iedere bouwgroep heeft een bouwhoofd die aanspreekpunt is voor de gang van zaken binnen de bouw.

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
Leerstofjaarklassen: leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd.

>>> Meer weten?

Download of bekijk onze schoolgids.